Sadzby prenájmu

 

4hod - pri prenájme predmetu zmluvy do 4 hodín,
1deň - pri prenájme predmetu zmluvy do 24 hodín,
2-5dní - pri prenájme predmetu zmluvy od 2 do 5 kalendárnych dní,
víkendová - prenájom začína vždy v piatok od 15,30 hod. a končí v pondelok o 8,00 hodine a je spoplatňovaná 1,5 násobkom dennej sadzby,
individuálna sadzba - zmluvne dohodnutá cena pri dlhodobých prenájmoch,

sankčné sadzby : - 13,28 EUR za vrátenie znečisteného stroja. Neplatí pri vrátení stroja znečisteného betónom, tu sa stanovuje sadzba za čistenie individuálne podľa miery znečistenia. V prípade poškodenia stroja sa nájomca zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady opravu stroja a to u prenajímateľa alebo u inej autorizovanej opravovne. Až do podpísania protokolu o vrátení poškodeného stroja nájomcom alebo ním písomne povereným zástupcom plynie doba prenájmu.